Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/717/2022   
Описание: Жалба - "Ийт уел" ЕАД с/у Решение № F283925/11.10.22 на ДГ № 80 "Приказна Калина";Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 80 "Приказна Калина"
 • Дата на образуване: 04.11.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИЙТ УЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): ДГ № 80 "ПРИКАЗНА КАЛИНА"
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 27.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:15
 • УНП: 06280-2022-0001

Документи
Определение № АКТ-933-24.11.2022  

Дата на определение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД; Прекратява производството, поради недопустимост() - ДГ № 80 "ПРИКАЗНА КАЛИНА"; Възлага разноски(в полза на жалбоподателя) - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД;
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.Жалба по ЗОП № ВХР-2009-27.10.2022  

Дата на жалба по зоп: 27.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - "Ийт уел" ЕАД с/у Решение № F283925/11.10.22 на ДГ № 80 "Приказна Калина";Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 80 "Приказна Калина"

Дата на публикуване: 27.10.2022 г.