Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/722/2022   
Описание: Жалба - "Мегаклийн 21" ООД с/у Решение на ЦОП при МФ;Услуги по почистване на сгради за органи на изпълнителната власт и техни администрации
 • Дата на образуване: 08.11.2022 г.
 • Дата на приключване: 21.10.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МЕГАКЛИЙН 21" ООД
 • Ответник(ници): ЦОП ПРИ МФ /ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 21.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:00
 • УНП: 00210-2022-0014