Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/157/2022   
Описание: ВАС-върната-Искане -адв.Илонка Райчинова и АД "Райчинова и съдружници-в ликвидация" с/у адв. Виктория Терзиева, адв. Анелия Иванчева и АС "Терзиева и Иванчева". Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 24.11.22г. от 10ч.
 • Дата на образуване: 23.03.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): АДВ. ИЛОНКА РАЙЧИНОВА; АД "РАЙЧИНОВА И СЪДРУЖНИЦИ - В ЛИКВИДАЦИЯ"
 • Ответник(ници): АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 23.03.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:00

Документи
Решение № АКТ-921-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; възлага направените в производството разноски(от АД "Райчинова и съдружници - в ликвидация" на Адвокатско съдружие "Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на Адвокатско съдружие "Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; възлага направените в производството разноски(от адв. Илонка Иванчева-Райчинова на Адвокатско съдружие"Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ"";
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF