Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/747/2022   
Описание: Концентрация - "Еко България" ЕАД
 • Дата на образуване: 16.11.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 16.11.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-51-17.11.2022  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 17.11.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Придобиване на контрол от страна на “ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД върху обособена част от търговското предприятие (дълготрайни материални активи) на „Девон“ ООД

Дата на публикуване: 17.11.2022 г.
PDF ODF


Уведомление за концентрация между предприятия № ВХР-2028-31.10.2022  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на уведомление за концентрация между предприятия: 31.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Концентрация - "Еко България" ЕАД

Дата на публикуване: -