Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-890-10.11.2022
  • Дата на решение: 10.11.2022 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА" ЕАД;
  • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/370/2019
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН ЕООД
  • Ответник(ници): "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА" ЕАД
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 14:57
Дата на публикуване: 15.11.2022 г.

PDF ODF