Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1151-11.10.2018
  • Дата на решение: 11.10.2018 г.
  • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство по застъпничество за конкуренцията за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/901/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 13:29
Дата на публикуване: 16.10.2018 г.

DOC