Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-365-26.05.2016   
  • Дата на решение: 26.05.2016 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 37а от ЗЗК) - "СИМЕНС" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "СИМЕНС" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 37а, ал. , т. , б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/106/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
  • Инициатор(и): "БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ"ООД
  • Ответник(ници): "СИМЕНС" ЕООД
Дата на публикуване: 01.06.2016 г.

PDF ODF

Жалби
Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 16:16