Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1069-03.09.2014
  • Дата на решение: 03.09.2014 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ /МЗХ/;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/797/2014
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ" ООД; ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ /МЗХ/
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:08
Дата на публикуване: 08.09.2014 г.

PDF ODF