Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.05.2024   26.05.2024   24.05.2024   22.05.2024   20.05.2024   18.05.2024   16.05.2024  
27.05.2024   25.05.2024   23.05.2024   21.05.2024   19.05.2024   17.05.2024   15.05.2024  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 28.05.2024 г.
1     Определение № АКТ-534-23.05.2024
  • Дата на определение: 23.05.2024 г.
  • Произнасяне: конституира ответна страна() - ИНЖКОНСУЛТ ЕООД;
  • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/409/2024
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
  • Инициатор(и): "ЕВРО СЪЛЮШЪНС" ЕООД
  • Ответник(ници): "О - РЕНТ" ЕООД; "ЗЕМЕКОП" ЕООД; "ИНЖКОНСУЛТ" ЕООД
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 16:42
Дата на публикуване: 28.05.2024 г.

PDF ODF