Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
10.06.2022    08.06.2022    06.06.2022    04.06.2022    02.06.2022    31.05.2022    29.05.2022   
09.06.2022    07.06.2022    05.06.2022    03.06.2022    01.06.2022    30.05.2022    28.05.2022   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 10.06.2022 г.
1     Съобщение № СБП-26-10.06.2022
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД– гр.София вх.№ ВХР-582/ 08.04.2022г. срещу Решение с изх. № 19 (F207449) от 25.03.2022 г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с изискванията и техническия контрол към част „Конструктивна“ и упражнява строителен надзор по време на строителството на обект: „Основен ремонт на път III-5504 - Мъдрец – Искрица – Медникарово – п.к. Обручище - (Раднево-Гълъбово), участък от км 0+000 до км 15+700“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 10.06.2022 г.