Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗК
Последни производства от:
16.03.2023    14.03.2023    12.03.2023    10.03.2023    08.03.2023    06.03.2023    04.03.2023   
15.03.2023    13.03.2023    11.03.2023    09.03.2023    07.03.2023    05.03.2023    03.03.2023   

Намерени са общо 1 производство по ЗК образувани на 16.03.2023 г.
1     Производство № КЗК/203/2023 RSS
  • Дата на образуване: 16.03.2023 г.
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Текущ статус: приключено производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПАЗАРДЖИК
  • Описание: Концесия - "Паркинги и гаражи 2011" ЕООД с/у Решение № 450/27.02.23 на Община Пазарджик;Строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства – паркинг, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.