Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
25.11.2022    23.11.2022    21.11.2022    19.11.2022    17.11.2022    15.11.2022    13.11.2022   
24.11.2022    22.11.2022    20.11.2022    18.11.2022    16.11.2022    14.11.2022    12.11.2022   

Намерени са общо 6 производства по ЗОП образувани на 25.11.2022 г.
1     Производство № КЗК/776/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.11.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СИЕЛА НОРМА" АД
 • Ответник(ници): БИМ / БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
 • Описание: Жалба - "Сиела Норма" АД с/у Решение № F296747/11.11.2022 на БИМ;"Разработка и въвеждане в експлоатация на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите (ЕСУКАД) за нуждите на Българския институт по метрология (БИМ)"
 • УНП: 01200-2022-0010
2     Производство № КЗК/775/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.11.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЛОВЕЦ - 01" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Ловец - 01" ЕООД с/у Решение № D18844152/11.11.2022 на АПИ;„Осъществяване на охрана чрез сигнално - охранителна техника /СОТ/ и жива, невъоръжена, денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Русе“
 • УНП: 00044-2022-0079
3     Производство № КЗК/774/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.11.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АЛЕКС ТРАВЕЛ 2020" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
 • Описание: Жалба - "Алекс Травел 2020" ЕООД с/у Решение № D18826247/11.11.22,ОП №1 и Решение № D18826529/11.11.22,ОП №2 на Община Съединение;Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от Общинска транспортна схема и от Областната и Републиканската транспортни схеми по определени квоти за Община Съединение” в две обособени позиции
 • УНП: 00835-2022-0008
4     Производство № КЗК/773/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.11.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА /ИАОС/
 • Описание: Жалба - "Кем Ас инженеринг" ООД с/у Решение № D18749411/09.11.22 на ИАОС;„Доставка на консумативи, сервизно обслужване на газови хроматографи на фирма Agilent Technologies и монтаж на резервни части за тях“
 • УНП: 00740-2022-0027
5     Производство № КЗК/772/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.11.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СТАРКРИСТАЛС" ЕООД
 • Ответник(ници): ДГ 12 "ЛИЛИЯ"
 • Описание: Жалба - "Старкристалс" ЕООД с/у Решение № D18564423/03.11.2022 на ДГ 12 "Лилия";ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ 12 „ЛИЛИЯ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“
 • УНП: 04487-2022-0001
6     Производство № КЗК/771/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.11.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ЧИСТОТА ПЕТРИЧ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
 • Описание: Жалба - Обединение "Чистота Петрич" ДЗЗД с/у Решение на община Петрич;Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места в община Петрич, почистване на улични кошчета, метене и миене на територии за обществено ползване на
 • УНП: 00212-2022-0012