Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/493/2021   
Описание: Концесия - "Аурум Монтис" ООД с/у Решение № 17, с Протокол № 3/30.12.19 на ОС -Димово;Концесия за ползване на поземлен имот- публична общинска собственост, с площ 41234 кв.м, (четиридесет и една хиляди двеста тридесет и четири квадратни метра), с идентификатор 12824.4.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно скица №15-311793-18.05.2018 г. на СГКК-гр. Видин, адрес на поземления имот: с.Върбовчец, местност "Чумин камък", трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма
 • Дата на образуване: 17.06.2021 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "АУРУМ МОНТИС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО; ОБЩИНА ДИМОВО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 22.04.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 16.08.2021 г.