Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/976/2018   
Описание: с КЗК-962/18 - Жалба - "Еко - Хидро - 90" ООД с/у Решение № СОА 18-РД92-344/18.10.18 на СО;Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обекти по обособени позиции за реализиране на два проекта финансирани по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 • Дата на образуване: 07.11.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКО - ХИДРО - 90" ООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обединена с производство: КЗК/962/2018
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: обединено
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.10.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -