Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/597/2018   
Описание: Жалба - "Бургстрой" ООД с/у Решение № РД-465/21.06.2018 на община Карнобат;„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-5.001-0005 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Карнобат“ по Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014 – 2020г.”
 • Дата на образуване: 11.07.2018 г.
 • Дата на приключване: 04.09.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БУРГСТРОЙ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.07.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.09.2018 г.