Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.05.2020   24.05.2020   22.05.2020   20.05.2020   18.05.2020   16.05.2020   14.05.2020  
25.05.2020   23.05.2020   21.05.2020   19.05.2020   17.05.2020   15.05.2020   13.05.2020  

Намерени са общо 22 решения по ЗОП публикувани на 26.05.2020 г.
1     Решение № АКТ-397-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - СТОЛИЧНА ОБЩИНА; друго(възлага разноски в полза на жалбоподателя) - "КОМУНАЛНА ТЕХНИКА" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от възложителя) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/249/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КОМУНАЛНА ТЕХНИКА" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-396-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(в частта по обособена позиция № 3, по жалба на „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ; отменя незаконосъобразно решение и връща(в частта по обособена позиция № 7, по жалба на ДЗЗД „ВАСБИЛД 457“) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ; отменя незаконосъобразно решение и връща(в частта по обособена позиция № 5, по жалба на „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ; друго(ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на процедурата, в частта по обособени позиции № 3, 5 и 7, съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ; друго(ВЪЗЛАГА на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „МЛАДОСТ“, да заплати на „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД направените в хода на производството разноски за заплатена държавна такса.) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ; друго(ВЪЗЛАГА на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „МЛАДОСТ“ да заплати на ДЗЗД „ВАСБИЛД 457“ направените в хода на производството разноски за заплатена държавна такса. ) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ; друго(ВЪЗЛАГА на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „МЛАДОСТ“, да заплати на „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД направените в хода на производството разноски за заплатена държавна такса. ) - СО, РАЙОН МЛАДОСТ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/221/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД; "ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; ДЗЗД "ВАСБИЛД 457"
 • Ответник(ници): СО, РАЙОН МЛАДОСТ
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-395-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: друго(ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № РД-02-00-134 от 04.03.2020 г. на кмета на община Димовов частта, в частта касаеща отстраняването на „Меско ВД“ ЕООД от участие в процедурата поради несъответствие с критериите за подбор.) - ОБЩИНА ДИМОВО; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна „АИМ“ ООД за възлагане на направените от него в производството пред КЗК разноски.) - "АИМ" ООД; отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № РД-02-00-134 от 04.03.2020 г. на кмета на община Димово в частта, касаеща определянето на „АИМ“ ООД за изпълнител.) - ОБЩИНА ДИМОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/256/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МЕСКО ВД" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДИМОВО
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-394-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Европейски пътища“ АД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/250/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛОВО
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-393-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ЕЛЕКТРИК ФОРС ГРУП"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/215/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЕЛЕКТРИК ФОРС ГРУП"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МЕЗДРА
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (22)] Следваща > Последна >>