Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
14.02.2018    12.02.2018    10.02.2018    08.02.2018    06.02.2018    04.02.2018    02.02.2018   
13.02.2018    11.02.2018    09.02.2018    07.02.2018    05.02.2018    03.02.2018    01.02.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 14.02.2018 г.
1     Съобщение № СБП-26-14.02.2018
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба в КЗК от „АЕРОСПЕЦИАЛ 91“ ЕООД–гр.София с № ВХР -145/18.01.2018г. срещу Разяснение с изх. № Ц-335 от 15.01.2018г. на изпълнителния директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по документация за участие по обществена поръчка с предмет: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени позиции.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 14.02.2018 г.