Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
11.07.2019    09.07.2019    07.07.2019    05.07.2019    03.07.2019    01.07.2019    29.06.2019   
10.07.2019    08.07.2019    06.07.2019    04.07.2019    02.07.2019    30.06.2019    28.06.2019   

Намерени са общо 2 съобщения по ЗОП публикувани на 11.07.2019 г.
1     Съобщение № СБП-110-11.07.2019
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ФИОНА ИВЕНТС“ ООД с вх. № ВХР-1250/ 26.06.2019 г. срещу 1. Решение № 803/ 29.05.2019г. на кмета на община Свиленград за откриване на процедура по вид „открита процедура“ на обществена поръчка с предмет: “Доставка на машини, оборудване и техника по 2 обособени позиции и 2. Действие и бездействие на кмета на община Свиленград по издаване на разяснения с изх. № И 4508/21.06.2019 г., № И 4509/21.06.2019 г. и изх.№ И 4510/21.06.2019 г., касаещи първа обособена позиция по горепосочената обществена поръчка.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 11.07.2019 г.
2     Съобщение № СБП-109-11.07.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена обща жалба с вх. № ВХР-878/ 08.05.2019 г. срещу Решение № РД-ЗА-174 от дата 09.04.2019 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Смолян, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по вид „открита процедура“, с предмет: „Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции.
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/448/2019

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 11.07.2019 г.