Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
15.07.2020    13.07.2020    11.07.2020    09.07.2020    07.07.2020    05.07.2020    03.07.2020   
14.07.2020    12.07.2020    10.07.2020    08.07.2020    06.07.2020    04.07.2020    02.07.2020   

Намерени са общо 2 съобщения по ЗОП публикувани на 15.07.2020 г.
1     Съобщение № СБП-45-15.07.2020
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД с вх. № ВХР-1157/06.07.2020 г. срещу Решение №1178/18.06.2020г., на управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД, с което е обявено класиране и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания“ в частта по обособени позиции №№ 21, 40, 43, 44, 50, 53, 65, 66, 67, 93, 97, 105, 106 и 110
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 15.07.2020 г.
2     Съобщение № СБП-44-15.07.2020
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ВХР-749/ 14.05.2020 г. срещу Заповед № 335 от 27.04.2020 г. на кмета на община Вълчи дол за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, публично състезание, с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 15.07.2020 г.