Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
12.02.2020    10.02.2020    08.02.2020    06.02.2020    04.02.2020    02.02.2020    31.01.2020   
11.02.2020    09.02.2020    07.02.2020    05.02.2020    03.02.2020    01.02.2020    30.01.2020   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 12.02.2020 г.
1     Съобщение № СБП-11-12.02.2020
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по жалба от „ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД“ с вх. № 59/13.01.2020 г. срещу Решение №487/20.12.2019г. на кмета на община Вършец за класиране и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 12.02.2020 г.