Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
27.06.2017    25.06.2017    23.06.2017    21.06.2017    19.06.2017    17.06.2017    15.06.2017   
26.06.2017    24.06.2017    22.06.2017    20.06.2017    18.06.2017    16.06.2017    14.06.2017   

Намерени са общо 3 съобщения по ЗОП публикувани на 27.06.2017 г.
1     Съобщение № СБП-73-27.06.2017
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД– гр.Стара Загора с вх. № ВХР-1130/31.05.2017г. срещу Решение № 22/17.05.2017 г. на кмета на община Елхово за класиране на участниците и обявяване на изпълнител в проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Реконструкция и рехабилитация общински пътища, улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Елхово“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
2     Съобщение № СБП-72-27.06.2017
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията от ДЗЗД „КАЗАНЛЪК ПП 2017“ – гр. Стара Загора с № ВХР–1227/13.06.2017г. срещу Решение № 920/01.06.2017г. на кмета на община Казанлък за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари“ и Обособена позиция № 2 „Обновяване/ реконструкция на две зелени площи/ зони за отдих (междублокови пространства)“, реализирана по проект BG16RFOP001-1.024-0001-C01 „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
3     Съобщение № СБП-71-27.06.2017
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията от “ТИДЕКС“ ЕООД с № ВХР–1124/30.05.2017г. срещу Решение № 295 от дата 03.05.2017 г. на кмета на община Приморско за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско - Китен”.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 27.06.2017 г.