Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
18.09.2020    16.09.2020    14.09.2020    12.09.2020    10.09.2020    08.09.2020    06.09.2020   
17.09.2020    15.09.2020    13.09.2020    11.09.2020    09.09.2020    07.09.2020    05.09.2020   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 18.09.2020 г.
1     Съобщение № СБП-61-18.09.2020
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от ДЗЗД „ТРИМОНА БИЛД“ с вх. № 1544/09.09.2020 г. срещу Решение № 19 РОП-94 (21) от 27.08.2020 г. на заместник- кмета „Строителство и инвестиции“ на община Пловдив за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“, по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 18.09.2020 г.