Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗК
Последни производства от:
17.06.2021    15.06.2021    13.06.2021    11.06.2021    09.06.2021    07.06.2021    05.06.2021   
16.06.2021    14.06.2021    12.06.2021    10.06.2021    08.06.2021    06.06.2021    04.06.2021   

Намерени са общо 1 производство по ЗК образувани на 17.06.2021 г.
1     Производство № КЗК/493/2021 RSS
  • Дата на образуване: 17.06.2021 г.
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): "АУРУМ МОНТИС" ООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО; ОБЩИНА ДИМОВО
  • Описание: Концесия - "Аурум Монтис" ООД с/у Решение № 17, с Протокол № 3/30.12.19 на ОС -Димово;Концесия за ползване на поземлен имот- публична общинска собственост, с площ 41234 кв.м, (четиридесет и една хиляди двеста тридесет и четири квадратни метра), с идентификатор 12824.4.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно скица №15-311793-18.05.2018 г. на СГКК-гр. Видин, адрес на поземления имот: с.Върбовчец, местност "Чумин камък", трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма