Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
03.08.2020    01.08.2020    30.07.2020    28.07.2020    26.07.2020    24.07.2020    22.07.2020   
02.08.2020    31.07.2020    29.07.2020    27.07.2020    25.07.2020    23.07.2020    21.07.2020   

Намерени са общо 5 производства по ЗОП образувани на 03.08.2020 г.
1     Производство № КЗК/522/2020 RSS
 • Дата на образуване: 03.08.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО"
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - Фондация "Общество на познанието" с/у Решение № СОА20-РД92-168/21.07.20 на СО;„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, № от ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, изменен с BG16RFOP001-1.041-0001-С02 от 27.03.2019 г. процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-041 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - София - голям проект”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
2     Производство № КЗК/521/2020 RSS
 • Дата на образуване: 03.08.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВРАЦА
 • Описание: Жалба - "Индустриал Сервиз Инженеринг" ЕООД с/у Решение № 1467/27.07.20 на Община Враца;„Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“ по 5 обособени позиции“
3     Производство № КЗК/520/2020 RSS
 • Дата на образуване: 03.08.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Главболгарстрой" АД с/у Решение № БТГ-РД-07-25Б/10.07.20 на "Булгартрансгаз" ЕАД;Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” референтен номер 200-028
4     Производство № КЗК/519/2020 RSS
 • Дата на образуване: 03.08.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КАМБЕРА ДИЗАЙН" ООД
 • Ответник(ници): БАН /БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Камбера Дизайн" ООД с/у Решение № РИ-ОП-2/07.07.2020 на БАН;„Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 ноември” № 1“, по обособена позиция № 2
5     Производство № КЗК/518/2020 RSS
 • Дата на образуване: 03.08.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РЕГИОПЛАН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВИДИН
 • Описание: Жалба - "Региоплан" ЕООД с/у Решение № ОП-01-28/07.07.2020 на община Видин;Избор на изпълнител за дейностите от първи етап на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020г.“