Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
27.06.2017    25.06.2017    23.06.2017    21.06.2017    19.06.2017    17.06.2017    15.06.2017   
26.06.2017    24.06.2017    22.06.2017    20.06.2017    18.06.2017    16.06.2017    14.06.2017   

Намерени са общо 10 производства по ЗОП образувани на 27.06.2017 г.
1     Производство № КЗК/582/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ /НЦИД/
 • Описание: Жалба - "Сирма Солюшънс" АД с/у Решение № 70-00-92/14.06.2017 на Национален център за информация и документация;„Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България с включване на нови модули и разширяване на функционалности на съществуващите“
2     Производство № КЗК/581/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ДОМУМ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "ДОМУМ" с/у Решение № РД-09-320/31.05.2017 на община Червен бряг;“Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг" по четири обособени позиции.
3     Производство № КЗК/580/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПАНДА - ИП" ЕООД
 • Ответник(ници): ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
 • Описание: Жалба - "Панда - ИП" ЕООД с/у Решение № 011-108/16.05.2017 на ТУ-София;„Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ - София" чрез сключване на рамково споразумение за срок от 4 години, разпределено в 26 обособени позиции
4     Производство № КЗК/579/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
 • Описание: Жалба - "Никмар Кънстракшън" ЕООД с/у Решение № РОК17-РД09-149/31.05.17 на СО, р-н Овча купел;„Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за строеж: „Довършване на блок „Г” и блок „Д” – физкултурен салон към 149 СОУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София.
5     Производство № КЗК/578/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БРАТЯ ВЕЛИКОВИ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ОМУРТАГ
 • Описание: Жалба - "Братя Великови" ООД с/у Решение № 5/13.06.17 на Община Омуртаг;“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1 и Детска млечна кухня при Община Омуртаг” “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1и Детска млечна кухня при Община Омуртаг”
6     Производство № КЗК/577/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ЗД "ОЗОК ИНС" АД
 • Ответник(ници): "НЕК" ЕАД / "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Описание: Жалба - ЗД "ОЗОК Инс" АД с/у Протокол № 21/30.05.2017 на "НЕК" ЕАД;„Доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка“
7     Производство № КЗК/576/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
 • Ответник(ници): МБАЛ "Д-Р Б. ШУКЕРОВ" АД
 • Описание: Жалба - "Софарма Трейдинг" АД с/у Решение № 152/31.05.17 на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров";„Доставка, монтаж и инсталация на ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“.
8     Производство № КЗК/575/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): НСОРБ /НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/
 • Описание: Жалба - "Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД с/у Решение № И-669/06.06.17 на НСОРБ;Сключване на рамково споразумение за обществена поръчка с предмет „Организация на дискусионни форуми и семинари“
9     Производство № КЗК/574/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ГЕО ГОРСКИ ПЪТИЩА"
 • Ответник(ници): ЮЗДП ДП БЛАГОЕВГРАД /ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД/
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Гео Горски пътища" с/у Решение № 17/02.06.2017 на ЮЗДП ДП Благоевград;„Ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
10     Производство № КЗК/573/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЧЕХ ГРУП"
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Чех Груп" с/у Решение № 10743/16.05.17 на Медицински институт на МВР;ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР В ГР. СОФИЯ И ФИЛИАЛИ В ГР. БАНКЯ, ГР. ХИСАРЯ И ГР. ВАРНА