Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
20.11.2018    18.11.2018    16.11.2018    14.11.2018    12.11.2018    10.11.2018    08.11.2018   
19.11.2018    17.11.2018    15.11.2018    13.11.2018    11.11.2018    09.11.2018    07.11.2018   

Намерени са общо 6 производства по ЗОП образувани на 20.11.2018 г.
1     Производство № КЗК/1025/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.11.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - "Триера Комюникейшънс" ЕООД с/у Решение № СОА18-РД92-379/06.11.18 на СО;„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
2     Производство № КЗК/1024/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.11.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВАДИМ" ООД
 • Ответник(ници): ТУ - ГАБРОВО /ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО/
 • Описание: Жалба - "Вадим" ООД с/у Решение № 50/31.10.18 нва ТУ - Габрово;„Денонощна физическа охрана на обекти на Технически университет - Габрово"
3     Производство № КЗК/1023/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.11.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ЗК "ЛЕВ ИНС" АД
 • Ответник(ници): ДП "РВД" /ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"/
 • Описание: Жалба - ЗК "Лев Инс" АД с/у Решение № РД-28-764/01.11.2018 на ДП РВД;„Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка на имущество с прилежащите му машинии съоръжения и застраховка „Помощ при пътуване” в чужбина”.
4     Производство № КЗК/1022/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.11.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КИВИА АНГЕЛОВ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 • Описание: Жалба - "Кивиа Ангелов" ЕООД с/у Решение № ОК-10-47/07.11.2018 на община Димитровград;Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на Уличното осветление, гр. Димитровград с цел подобряване на енергийната ефективност.
5     Производство № КЗК/1018/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.11.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МОНТАНА
 • Описание: Жалба - "Инфракънстракшън" ЕАД с/у Решение № ЗОП-31 В/22.10.18 на Община Монтана;„Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана”, в частта по обособена позиция № 1 : „Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана –I етап”.
6     Производство № КЗК/1017/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.11.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО" АД
 • Ответник(ници): "КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД
 • Описание: Жалба - "Енергоремонт - Гълъбово" АД с/у Решение № 333/25.10.18 на "Контурглобал Марица Изток 3" АД;"Ремонт и текуща поддръжка на нагревни повърхности, тръбопроводи и тръбопроводна арматура в електроцентрала"