Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
22.06.2018    20.06.2018    18.06.2018    16.06.2018    14.06.2018    12.06.2018    10.06.2018   
21.06.2018    19.06.2018    17.06.2018    15.06.2018    13.06.2018    11.06.2018    09.06.2018   

Намерени са общо 10 производства по ЗОП образувани на 22.06.2018 г.
1     Производство № КЗК/533/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНСИТО" ЕООД
 • Ответник(ници): "АЙСИДЖИБИ" АД
 • Описание: Жалба - "ИНСИТО" ЕООД с/у действие - Разяснение № 121 РР-09/08.06.18 на "АйСиДжиБи" АД;„Проектиране, доставка и строителство на Междусистемна газова връзка Гърция — България (IGB).“
2     Производство № КЗК/532/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "А 1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 • Описание: Жалба - "А1 България" ЕАД с/у Решение № РД-08-475/14.05.2018 на "Агенция по заетостта";Доставка на свързаност към глобалната интернет мрежа за нуждите на Агенция по заетостта
3     Производство № КЗК/531/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ФАРМВИЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛИЦА
 • Описание: Жалба - "Фармвил" ЕАД с/у Решение № РД-15-188/29.05.18 на Община Белица;„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково”, „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище” на територията на община Белица”
4     Производство № КЗК/530/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • Ответник(ници): "СБАЛХЗ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Рош България" ЕООД с/у Решение № З-106/07.06.18 на "СБАЛХЗ" ЕАД;„Доставка на лекарствени продукти по 249 обособени позиции”, в частта по позиции № 180, 181 и 203.
5     Производство № КЗК/529/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЕТРОВ 95 - ЮРИ НЕНЧЕВ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /МВР/
 • Описание: Жалба - "Петров 95 - Юри Ненчев" ЕООД с/у Решение № 12491оп-241/04.06.18 на МВР;„Доставка на комплекти спално бельо – чаршафи (горен чаршаф - плик и долен чаршаф, калъфки за възглавници), и одеяла” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на комплекти спално бельо (горен чаршаф - плик, долен чаршаф и калъфка за възглавница)”
6     Производство № КЗК/527/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕН ЕКИП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛОВЕЧ
 • Описание: Жалба - "Ен ЕКИП" ЕООД с/у Решение № 044/05.06.18 на Община Ловеч;„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на проекти на Община Ловеч, финансирани по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“
7     Производство № КЗК/526/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "СТАНИЛОВ - БИ ЕС - ХАСКОВО"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
 • Описание: Жалба - Обединение "Станилов - Би Ес - Хасково" с/у Действия във връзка със Заповед № 797/06.06.2018 на община Хасково;„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3“
8     Производство № КЗК/525/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДИ" ЕООД / "НЦСС" ЕООД
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН /МУ - ПЛЕВЕН/
 • Описание: Жалба - "Национален център за саниране на сгради" ЕООД с/у Решение № 914/23.04.2018 на МУ-Плевен;Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции.
9     Производство № КЗК/524/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПРО ГРУП"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Про Груп" с/у Решение № 1107/22.05.2018 на община Пазарджик; „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк остров „Свобода”, гр. Пазарджик.”
10     Производство № КЗК/523/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПИК 3000" ООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
 • Описание: Жалба - "ПИК 3000" ООД с/у Решение, обективирано в Протокол №432/30.05.2018 г. на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;„Доставка на предпазна екипировка за работа на височина“, референтен № PPD17-086