Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
14.11.2019    12.11.2019    10.11.2019    08.11.2019    06.11.2019    04.11.2019    02.11.2019   
13.11.2019    11.11.2019    09.11.2019    07.11.2019    05.11.2019    03.11.2019    01.11.2019   

Намерени са общо 10 производства по ЗОП образувани на 14.11.2019 г.
1     Производство № КЗК/945/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД
 • Ответник(ници): "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Техникъл консултинг сървисис" ЕООД с/у Решение № РД09-273/30.10.2019 на "Столичен автотранспорт" ЕАД;„Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД “
2     Производство № КЗК/944/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД
 • Ответник(ници): НЗОК /НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА/
 • Описание: Жалба - "Европринт сервиз" ЕООД с/у Решение № РД-15-233/31.10.2019 на НЗОК;„Доставка и гаранционна поддръжка на принтери, скенери и мултифункционални устройства за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК по 3 обособени позиции, в частта по обособена позиция № 1: „Доставка и гаранционна поддръжка на лазерни мрежови принтери“
3     Производство № КЗК/943/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ФИОРЕЛА" ООД
 • Ответник(ници): "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Фиорела" ООД с/у Решение № РД12-301/31.10.2019 на "Метрополитен" ЕАД;Доставка на почистващи препарати за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД по обособени позиции, в частта по обособена позиция №1: Доставка на почистващи препарати, включени в Списъка на стоките и услугите по чл.12,ал.1, т.1 от ЗОП
4     Производство № КЗК/942/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
 • Описание: Жалба - "Мост Енерджи" АД с/у Решение № ПЗ-246/28.10.19 на "В и К" ЕООД, Стара Загора;„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД - гр. Стара Загора”.
5     Производство № КЗК/941/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ДЕПО ЕЕРС 2019"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Депо ЕЕРС 2019" с/у Решение № 3088/23.10.19 на Община Горна Оряховица;„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в местност „Бабенец“, Община Горна Оряховица“.
6     Производство № КЗК/940/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НСК СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
 • Описание: Жалба - "НСК София" ЕООД с/у Решение № Р01-77/18.10.19 на МОН;„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции, в частта по обособена позиция № 28
7     Производство № КЗК/939/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РУСЕ"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Пътно поддържане Русе" с/у Решение № 156/21.10.19 на АПИ;"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ
8     Производство № КЗК/938/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РАЗГРАД"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Пътно поддържане Разград" с/у Решение № 156/21.10.19 на АПИ;„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3– ОПУ РАЗГРАД.
9     Производство № КЗК/937/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НСК СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
 • Описание: Жалба - "НСК София" ЕООД с/у Решение № Р01-89/18.10.19 на МОН;„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции, в частта по обособена позиция № 22
10     Производство № КЗК/936/2019 RSS
 • Дата на образуване: 14.11.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
 • Описание: Жалба - "Булстрой Груп" ЕООД с/у Решение № Р01-62/18.10.2019 на МОН;„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции, в частта по обособена позиция № 2