Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
19.01.2018    17.01.2018    15.01.2018    13.01.2018    11.01.2018    09.01.2018    07.01.2018   
18.01.2018    16.01.2018    14.01.2018    12.01.2018    10.01.2018    08.01.2018    06.01.2018   

Намерени са общо 9 производства по ЗОП образувани на 19.01.2018 г.
1     Производство № КЗК/80/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС" ЕООД
 • Ответник(ници): "СБР - НК" ЕАД /"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД/
 • Описание: Жалба - "Фууд Деливъри Експрес" ЕООД с/у Решение № РД-09-246-4/31.10.2017 на "СБР-НК" ЕАД;„Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД“
2     Производство № КЗК/79/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МЕТАЛИК" АД
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Металик" АД с/у Решение № МТ-04-4883/21.12.2017 на "Мини Марица Изток" ЕАД;„Извършване на ремонти на тежкото минно оборудване“, по три обособени позиции
3     Производство № КЗК/78/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БРАМАС - 96" АД
 • Ответник(ници): /БАБХ/ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 • Описание: Жалба - "Брамас - 96" АД с/у Решение № 6691-Ю/15.11.2017 на БАБХ;Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях
4     Производство № КЗК/77/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПСОВ МБ 2017" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
 • Описание: Жалба - "ПСОВ МБ 2017" ДЗЗД с/у Решение З-511/22.12.2017 на община Минерални бани;„Изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до съществуваща канализация на с. Боян Ботево, община Минерални бани”
5     Производство № КЗК/76/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДЖЕЙ - БИ 2016" ЕООД
 • Ответник(ници): РАЙОН "НАДЕЖДА"- СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - "Джей - Би 2016" ЕООД с/у Решение № РНД17-РД93-37/12.12.17 на СО, р-н Надежда;„Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда”
6     Производство № КЗК/75/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИГЪЛ СОФТУЕР" ООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Игъл Софтуер" ООД с/у Разяснение № 4/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД;Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД
7     Производство № КЗК/74/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИГЪЛ СОФТУЕР" ООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Игъл Софтуер" ООД с/у Разяснение № 3/28.12.2017 на "Електроразпределение Юг" ЕАД;„Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и на свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД“
8     Производство № КЗК/73/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДУПНИЦА
 • Описание: Жалба - "Инфосистемс Интернешънъл" ЕАД с/у Решение № 44/13.12.2017 на община Дупница;„ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА И СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В ДУПНИЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ДУПНИЦА“ ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020
9     Производство № КЗК/72/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "БТК" ЕАД с/у Решение № ОП-50-1/20.12.17 на "Български пощи" ЕАД;„Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”