Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
25.05.2015     23.05.2015     21.05.2015     19.05.2015     17.05.2015     15.05.2015     13.05.2015    
24.05.2015     22.05.2015     20.05.2015     18.05.2015     16.05.2015     14.05.2015     12.05.2015    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 25.05.2015 г.
1     Жалба № ВХР-911-25.05.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ФЬОНИКС ФАРМА"ЕООД
 • Ответник(ници): УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
 • Обжалван акт № 277
 • Дата на жалбата: 25.05.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Фьоникс Фарма"ЕООД с/у Решение № 277/15.05.2015 г. на УМБАЛ "Свети Георги"ЕАД;„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания”, в частта по обособени позиции № № 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 30
2     Жалба № ВХР-907-25.05.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "СТРОИТЕЛ" ООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
 • Обжалван акт № РД-19-15
 • Дата на жалбата: 25.05.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Строител"ООД с/у Решение № РД-19-15/15.05.2015 г. на АГКК;„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землища на гр. Аксаково, гр. Цар Калоян, гр. Бяла и 5 населени места от области Бургас и Разград, и създаване на специализирани карти и регистри на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б” за територията на област Варна и с. Дебелт, област Бургас ”, включваща 7 (седем) обособени позиции, в частта по обособена позиция № 5 : „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе“
3     Жалба № ВХР-906-25.05.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕАД, БУРГАС
 • Обжалван акт № рд-09-409
 • Дата на жалбата: 25.05.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Евровикс България" ООД с/у Решение № РД-09-409/14.05.15 на "В и К" ЕАД, Бургас;“Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ, експлоатирани от ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас.”
4     Жалба № ВХР-905-25.05.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "СОФАРМА ТЕЙДИНГ" АД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ/НЦТХ
 • Обжалван акт № ОП-104
 • Дата на жалбата: 25.05.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Софарма трейдинг"АД с/у Решение № ОП-104/13.05.2015 г. на НЦТХ;"Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис по четири обособени позиции за нуждите на НЦТХ-гр.София и ЦТХ в страната” за 2015г.“, в частта по обособена позиция № 4 : „Тестове за диагностика на кръвта с хемилуминисцентна техника“