Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
27.06.2017     25.06.2017     23.06.2017     21.06.2017     19.06.2017     17.06.2017     15.06.2017    
26.06.2017     24.06.2017     22.06.2017     20.06.2017     18.06.2017     16.06.2017     14.06.2017    

Намерени са общо 5 жалби по ЗОП публикувани на 27.06.2017 г.
1     Жалба № ВХР-1351-27.06.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "СТРОИТЕЛНО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обжалван акт № СОА17-РД92-141
 • Дата на жалбата: 27.06.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Строително - предприемачески холдинг" ЕООД с/у Решение № СОА17-РД92-141/20.06.2017 на СО;Строителство и рекултивация на Депо „Садината“ – Клетка №1 и Клетка №2 до кота рекултивиран терен 613,50 м.
2     Жалба № ВХР-1350-27.06.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "НОВ ПЛАМЪК - НП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
 • Обжалван акт № РД-227
 • Дата на жалбата: 27.06.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Нов Пламък - НП" ЕООД с/у Решение № РД-227/16.06.2017 на община Божурище; „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, квота на община Божурище, съгласно утвърдени маршрутни разписания“
3     Жалба № ВХР-1349-27.06.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
 • Обжалван акт № рд-09-314
 • Дата на жалбата: 27.06.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пътно поддържане - Севлиево" ЕООД с/у Решение № РД-09-314/30.05.2017 на Община Червен бряг;„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг, във връзка с договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178-C01 oт 10.10.2016г.“ по обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 „Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Червен бряг , ул. „Княз Борис 1“ № 49, блок 12, входове А и Б“. 2.Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Червен бряг, ул.”Княз Батемберг“ № 15, блок 26, входове А и Б“. 3.Обособена позиция № 3 „Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Червен бряг, ул.”Шипка“ № 1, блок „Олимпия“.
4     Жалба № ВХР-1347-27.06.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "СИМЕКС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
 • Обжалван акт № 62
 • Дата на жалбата: 27.06.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Симекс" ЕООД с/у Решение № 62/14.06.2017 на община Нови Пазар;Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, „ул. Любен Каравелов №18-20” в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01 " Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II" , финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
5     Жалба № ВХР-1346-27.06.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПИ ЕС ПИ" ЕООД
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ /МУ - ПЛОВДИВ/
 • Обжалван акт № р-1231
 • Дата на жалбата: 27.06.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пи Ес Пи" ЕООД с/у Решение № Р-1231/14.06.17 на МУ - Пловдив;„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза техническа, осъществяване на авторски надзор и изграждане на обект: Учебен корпус №1 състоящ се от учебни зали и лаборатории“